Firma Winda-Warszawa nie tylko jest godna polecenia za jej partnerskie podejście podczas realizacji […] zadania, ale również za profesjonalizm. Prace montażowe zostały wykonane bardzo szybko w ustalonych wcześniej terminach. Cieszymy się, że jest to kolejny rok owocnej współpracy. Zachęcamy zatem Państwa do korzystania z usług firmy Winda-Warszawa Sp.z o.o. oraz życzymy równie dobrej współpracy.

SMP Invest Sp. z o.o. Sp.k.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny […] potwierdza że, firma Winda-Warszawa Sp.z o.o. […] wykonała pracę polegające na:”Demontażu,dostawie i montażu dźwigu osobowego elektrycznego w budynku NIZP-PZH w Warszawie z uzyskaniem certyfikatu CE, odbiorem technicznym UDT”.

Zakres wykonanych prac obejmował:

 • wykonanie dokumentacji dotyczącej wymiany dźwigu osobowego,
 • wykoanie demontażu starego dźwigu osobowego,
 • dostawę i montaż nowego dźwigu osobwego,wykonanie prób i odbiorów.

Walory i doświadczenie jakie reprezentuje ww. firma upoważniają nas do wydania pozytywnej opinii i polecenia jej jako wiarygodnego i solidnego Wykonawcy.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Gmina Miejska Kraków – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie […] zaświadcza, że wykonawca,firma „Winda-Warszawa” Sp.z  o.o.[…] realizowała na jej rzecz zamówienie, którego przedmiotem była dostawa i montaż urządzenia dźwigowego w czynnym budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul.Sołtysowskiej 13D w Krakowie, a także demontaż i utylizacja obecnie zamontowanej windy.

 

Wykonawca wykazał się pełnym profesjonalizmem oraz dbałością o każdy szczegół, podczas wykonywania wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, uwzględniając wymagania Zamawiającego oraz warunki jakie wynikły w związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii COVID-19

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Przedwiośnie”,[…] pragnie poinformować, że firma „Winda-Warszawa” Sp. z o.o. w wyniku uzyskania zamówienia na: „Wymianę dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym przy ul.Staffa 7 w Warszawie” wykonała przedsięwzięcie w sposób zgodny z zasadami sztuki budowlanej.

 

Firma „Winda-Warszawa” Sp.z o.o. wykazuję się starannością i wysoką jakością wykonanych prac. Polecamy firmę Winda-Warszawa Sp. z o.o. jako dobrego Wykonawcę, świadczącego usługi w sposób rzetelny i na wysokim poziomie.

Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Przedwiośnie"

„Winda-Warszawa” Sp.z o.o. wykazała się pełnym profesjonalizmem oraz dbałością o każdy szczegół podczas wykonywania wszelkich prac projektowych, montażowych oraz budowlanych. Uwzględniła przy tym wysoki poziom wymagań Zamawiającego, jak i rygorystyczne warunki panujące w budynku Domu Pomocy Społecznej Nr.1 w Lęborku.Polecamy firmę Winda-Warszawa Sp.z o.o. jako dobrego Wykonawcę świadczącego usługi w sposób rzetelny i na wysokim poziomie.

Dom Pomocy Społecznej Nr.1 w Lęborku

Polecamy Państwu usługi firmy „Winda-Warszawa” Sp. z o.o., z którą współpracujemy od wielu lat. Nasze dotychczasowe doświadczenia z powyższej współpracy potwierdzają, że firma „Winda-Warszawa” Sp. z o.o. jest godna zaufania, wszelkie powierzone im zadania wykonują profesjonalnie i terminowo. Wszystkie nasze dźwigi – 45 sztuk – pracują zadowalająco, co bardzo dobrze świadczy o jakości świadczonych usług przez Spółkę „Winda-Warszawa”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WILANÓW"

Usługi świadczone przez firmę „Winda-Warszawa” Sp. z o.o. są konkurencyjne pod każdym względem. Cenimy sobie ich terminowość oraz solidność konserwacji dźwigów. Ponadto, „Winda-Warszawa” Sp. z o.o. od 2001 roku systematycznie modernizuje nasze dźwigi – do dnia dzisiejszego zmodernizowała 26 sztuk.

Walory, jakie reprezentuje „Winda-Warszawa” Sp. z o.o. upoważniają nas do wydania pozytywnej opinii i poleceniu jej jako wiarygodnego i solidnego partnera, potrafiącego sprostać wysokim wymaganiom.

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „JARY”

Dzięki odpowiedniej modernizacji w 2006 r. i fachowej konserwacji, nasze dźwigi pracują bardzo dobrze. Jest to niesłychanie ważna informacja, ponieważ niekiedy to właśnie od niezawodności dźwigu zależy życie ludzkie. Jesteśmy wdzięczni Spółce „Winda – Warszawa” za starania jakie wkładają w prawidłowe funkcjonowanie dźwigów, dlatego bez wahania rekomendujemy firmę innym instytucjom.

Wojskowy Instytut Medyczny

Zakres prac obejmował:

 1. Wykonanie projektów wymiany dźwigów wraz z uzgodnieniami
 2. Demontaż istniejących dźwigów wraz z ich utylizacją
 3. Dostawę fabrycznie nowych dźwigów osobowo-towarowych (szpitalnych)
 4. Montaż nowych dźwigów w istniejących szybach
 5. Wykonania prac budowlanych i instalacyjnych
 6. Uzyskanie dopuszczenia przez UDT dźwigów do eksploatacji
 7. Prowadzenie konserwacji w okresie gwarancji
 8. Dostarczenie pełnej dokumentacji powykonawczej

[…] Wszelkie prace wykonane były w czynnym podmiocie leczniczym.

Całość przedmiotu zamówienia wykonana została w terminie i w zakresie wynikającym z umowy. Prace zostały wykonane w sposób poprawny i zgodny z zasadami sztuki budowlanej.

Instytut Centrum Zdrowia Matki i Dziecka

PGNiG Termika S.A. […] potwierdza, że firma WINDA-WARSZAWA Sp. z o.o. […] zrealizowała na podstawie podpisanej umowy zadanie pod nazwą: „Modernizacja dźwigów osobowych i towarowo-osobowych w elektrociepłowni Siekierki”. W ramach zadania zostało zmodernizowanych sześć dźwigów osobowych i towarowo-osobowych w następującym zakresie:

 • wymiana istniejącej aparatury na aparaturę wyposażoną w zjazd pożarowy,
 • wymiana kaset dyspozycji oraz wezwań,
 • zabudowa instalacji łączności ze służbami zamawiającego oraz konserwacyjnymi,
 • zabudowa systemu monitoringu wizyjnego,
 • wymiana kompletnego zespołu napędowego wraz z linami nośnymi na dwóch urządzeniach,
 • rozbudowa zakładowej instalacji SSP,
 • wykonanie instalacji zasilania awaryjnego.

[…] Wszystkie prace zostały zrealizowane zgodnie z zapisami umowy.

PGNiG TERMIKA S.A.

Firma „WINDA – WARSZAWA” z powierzonych zadań wywiązała się terminowo i rzetelnie, wykazując profesjonalizm w działaniu. Do dnia dzisiejszego, dźwigi pracują zadowalająco – bez większych przestojów, co wpływa na pozytywny wizerunek firmy w naszych oczach.

Centrum Medyczne Damiana

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyka” Adm. Os. STEGNY POŁUDNIE potwierdza, że Spółka „Winda-Warszawa” należycie wykonuje stałą konserwację 98 dźwigów. Część z tych dźwigów, w ostatnim czasie, z uwagi na zużycie była przebudowywana i modernizowana. Usługi modernizacyjne, remontowe i konserwacyjne są niezmiennie wykonywane na wysokim poziomie. Spółka „Winda-Warszawa” bardzo dba o swój wizerunek firmy solidnej, dobrze zorganizowanej, świadczącej terminowo wysoko specjalizowane usługi. Posiada wszelkie niezbędne uprawnienia Dozoru Technicznego oraz odpowiednie przygotowanie techniczne.

Do modernizacji były stosowane zespoły renomowanych światowych dostawców. Projekty dźwigów firma uzgadnia z Inspektoratem Dozoru Technicznego pod kątem zgodności z przepisami Norm Europejskich oraz funkcjonalności. Po zakończeniu montażu wszystkie zmodernizowane dźwigi zostały przyjęte przez UDT bez zastrzeżeń.

W ostatnich 2 latach wykonano prace modernizacyjne (wymiany) polegające na wykonaniu projektu, demontażu, dostawie, montażu i odbiorze dźwigów przez właściwy urząd ponad 30 dźwigów […].

Polecamy Spółkę „Winda-Warszawa” jako solidnego i odpowiedniego partnera.

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "ENERGETYKA"

Usługi konserwacyjne prowadzone od 15 lat przez spółkę „Winda-Warszawa” na 120 dźwigach zainstalowanych w zasobach S.M. „Na Skraju” charakteryzują się bardzo dobrą jakością pod względem technicznym i organizacyjnym.

Dzięki temu dźwigi pracują bezawaryjnie pomimo ponad 20-letniej eksploatacji. Z tego też powodu z przyjemnością polecamy Spółkę „Winda-Warszawa” jako solidnego i wiarygodnego wykonawcę usług konserwacyjnych na dźwigach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "NA SKRAJU"

PIT-RADWAR S.A współpracuje z firmą Winda-Warszawa Sp. z o.o. od wielu lat w zakresie prowadzenia stałego serwisu 29 urządzeń dźwigowych na terenie zakładu przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie. Niezależnie od prowadzonych usług konserwacji, spółka „Winda-Warszawa” wygrywa nasze postępowania przetargowe na modernizacje i wymiany dźwigów, oferując korzystne warunki współpracy. W ramach konkursu „Dostawa i montaż dwóch dźwigów towarowo osobowych w budynku nr 3” firma w 2015 roku zrealizowała prace w następującym zakresie:

 • wykonanie książki obmiarów i kosztorysów ofertowych do umowy,
 • przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych,
 • ustanowienia kierownika budowy i wykonanie planu BIOZ,
 • zakup i prowadzenie dzienników budowy,
 • współpraca z Zamawiającym w zakresie uzgadniania organizacji prac, m.in. zgłaszanie na odpowiednim dokumencie prac pożarowo niebezpiecznych na pięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem, […]
 • demontaż i montaż 2 szt. dźwigów towarowo – osobowych o udźwigu 2000 kg,
 • wykonanie prac budowlanych i elektroinstalacyjnych,
  prowadzenie serwisu gwarancyjnego.

Firmę cechuje profesjonalizm w wykonywaniu wszystkich usług dźwigowych oraz troska o wysoki poziom bezpieczeństwa prowadzonych praz z uwzględnieniem szczególnych wymagań Zamawiającego i regulaminów obowiązujących na terenie zakładu PIT-RADWAR S.A..

Polecamy firmę Winda-Warszawa Sp. z o.o. jako solidnego Wykonawcę oraz stabilnego partnera z którym można się związać na wiele lat.

PIT-RADWAR S.A.

W oparciu o nabyte doświadczenie możemy stwierdzić, że usługi wykonywane są rzetelnie i terminowo, a ich jakość odpowiada wymaganym standardom europejskim.

Firma jest godna zaufania i polecana innym do realizacji usług w zakresie modernizacji, montażu i konserwacji urządzeń dźwigowych.

Szpital Grochowski

Prace wykonano w terminie, zgodnie z normami, dźwig pozytywnie został odebrany przed UDT oraz Komisję Odbioru Robót. Jakość wykonanych prac oceniamy jako dobrą, a teren budowy po zakończeniu remontu doprowadzono do należytego porządku.

Polecamy firmę WINDA – WARSZAWA jako rzetelnego i profesjonalnego Wykonawcę.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "MIĘDZYNARODOWA"

Przy wykonywanych pracach firma „Winda – Warszawa Sp. z o.o.” stosowała nowoczesne technologie, sprzęt oraz sprawdzone materiały własnej produkcji i innych renomowanych producentów. Całość przedmiotu zamówienia wykonana została w terminie i w zakresie wynikającym z umowy. Prace zostały wykonane w sposób poprawny i zgodny z zasadami sztuki budowlanej.

Firma […] jest godna polecenia jako Wykonawca robót w zakresie remontu, modernizacji i dostawie fabrycznie nowych dźwigów.

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "STOKŁOSY"

Firma Winda Warszawa Sp. z o.o. […] w wyniku uzyskania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego wykonała prace polegające na „Wymianie dźwigów osobowo-towarowych […]

Zakres zrealizowanych prac […] obejmował:

 1. Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień.
 2. Demontaż dźwigów w czynnym obiekcie mieszkalnym.
 3. Wykonanie niezbędnych robót budowlanych oraz elektroinstalacyjnych.
 4. Montaż nowych energooszczędnych dźwigów wyposażony w zdalny monitoring techniczny i wizyjny kabin windowych.
 5. Wykonanie prób i odbiorów.
 6. Świadczenie serwisu gwarancyjnego w okresie 72 miesięcy. […]

Ponadto, firma od lat 90-tych dla naszej Spółdzielni świadczy usługi konserwacji 23 urządzeń dźwigowych, dokonując jednocześnie w profesjonalny sposób bieżących napraw i remontów. Polecamy Spółkę jako solidnego partnera świadczącego usługi na wysokim poziomie.

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "POD KOPCEM"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce potwierdza, że firma Winda-Warszawa Sp. z o.o. […] w wyniku uzyskania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wykonała […] prace polegające na wymianie dźwigu szpitalnego 4 przystankowego […]. Prace zostały wykonane w sposób poprawny i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Firma godna jest polecenia innym inwestorom.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Spółka Winda-Warszawa zaproponowała najkorzystniejszą ofertę pod kątem technicznym i finansowym. Dźwigi zostały objęte wieloletnią gwarancją, a usługi konserwacji oraz serwisu pogwarancyjnego świadczone są na wysokim poziomie. Zamontowane urządzenia charakteryzuje stabilna praca i zwiększona funkcjonalność, co pozytywnie jest odbierane przez mieszkańców.

Polecamy Spółkę jako solidnego partnera świadczącego usługi na wysokim poziomie.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "MŁOCINY"

Firma Winda Warszawa Sp. z o.o. […] w wyniku uzyskania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wykonała prace polegające na „Remoncie dźwigu szpitalnego w pawilonie nr 5 Domu Pomocy Społecznej w Gorze Kalwarii”.

Zakres zrealizowanych prac […] obejmował:

 1. Wykonanie projektu wymiany dźwigu i uzgodnienie go w UDT
 2. Demontaż istniejącego dźwigu
 3. Dostawa fabrycznie nowego dźwigu szpitalnego
 4. Montaż nowego dźwigu w istniejącym szybie
 5. Wykonanie niezbędnych prac budowlanych i instalacyjnych
 6. Uzyskanie dopuszczenia przez UDT dźwigu do eksploatacji.

Całość robót została wykonana w budynku wpisanym do rejestru zabytków […].

Całość przedmiotu zamówienia wykonana została w terminie i w zakresie wynikającym z umowy. Prace zostały wykonane w sposób poprawny i zgodny z zasadami sztuki budowlanej.

Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Firma Winda Warszawa Sp. z o.o. […] w wyniku uzyskania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wykonała prace polegające na „Dostawie, montażu, uruchomieniu i konserwacji wraz z naprawą fabrycznie nowego dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym w budynku Komendy […]. Zawarta umowa obejmuje swoim zakresem prowadzenie przeglądów, konserwacji oraz wymianę części zamiennych […].

Całość przedmiotu zamówienia wykonana została w terminie i w zakresie wynikającym z umowy. Prace zostały wykonane w sposób prawidłowy i zgodny z zasadami sztuki budowlanej.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wyżyny” zaświadcza, że firma „Winda-Warszawa” Sp. z o.o. ul. Surowieckiego 12, 02-784 Warszawa wykonuje od 1993 r. stałą konserwację 122 szt. urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynkach SM „Wyżyny”. Dotychczasowa wieloletnia współpraca przebiega bez żadnych zakłóceń. Świadczone przez firmę usługi są wykonywane terminowo i fachowo.

Firmę „Winda-Warszawa” Sp. z o.o. polecamy jako sprawdzonego partnera, potrafiącego sprostać wysokim wymaganiom. Mimo bardzo krótkich terminów realizacji zadań,. firma zmodernizowała 13 dźwigów od 2014 do 2015 roku […].

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WYŻYNY"

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorkso-Własnościowa w Legionowie poleca Państwu usługi firmy „WINDA-WARSZAWA” Sp. z o. o. […], z którą współpracujemy od 1999 roku.

Nasze dotychczasowe doświadczenia […] potwierdzają, że firma „WINDA-WARSZAWA” Sp. z o.o. jest godna polecenia i zaufania,, wszelkie powierzone zadania wykonują profesjonalnie.

W roku 2012 w/w firma zmodernizowała 5 dźwigów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych […]. Dźwigi pracują bez zastrzeżeń, co bardzo dobrze świadczy o jakości świadczonych usług[…].

Walory i doświadczenie, jakie reprezentuje w/w/ firma upoważniają nas do wydania pozytywnej opinii i polecenia jej jako wiarygodnego i solidnego partnera, o czym jesteśmy przekonani na podstawie dotychczasowej współpracy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorkso-Własnościowa w Legionowie

Firma „WINDA-WARSZAWA” Sp. z o.o. w pełni uwzględnia potrzeby inwestora. Pracowników firmy charakteryzuje kultura osobista i pełny profesjonalizm w wykonywaniu pracy […]. Jesteśmy zadowoleni z wykonywanych prac pod względem jakości, jak również terminowości. Prace wykonywane były sprawnie bez uciążliwości dla mieszkańców.

Nasza współpraca z firmą: „WINDA-WARSZAWA” Sp. z o.o. pozwala na stwierdzenie, że jest godna polecenia i zaufania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "BRÓDNO"