Przejdź do treści
Strefa
Klienta

Zapytanie ofertowe nr 1- maszyny

Submitted by AdminWindy on czw., 06/01/2017 - 15:27

W związku z planowanym ubieganiem się przez Winda Warszawa Sp.zo.o. o dofinansowanie w ramach RPO WM Działanie 3.3 Innowacje w MŚP – Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac badawczych), proszę o przedstawienie oferty cenowej na dostawę, montaż ,rozruch i szkolenie niżej wymienionych urządzeń.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa , instalacja i uruchomienie maszyn do produkcji podzespołów mechanicznych do wind

 

Przedmiot  dostawy:

Dostawa, instalacja i  uruchomienie:

- lasero-wykrawarki o mocy lasera 3 kW typy Fiber ze stołem o wymiarach 2500x1250 mm.

- krawędziarki o nacisku min.160  ton i długości gięcia 3000 mm.

- gilotyny o długości gięcia 3000 mm. Stali czarnej o grubości 6 mm.

 

Opis sposobu przygotowania oferty:         

a)      oferta powinna być przygotowana pod rygorem nieważności wg załączonego wzoru formularza oferty (załącznik nr 1)

b)      oferta powinna być sporządzona w języku polskim

c)      oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy

d)      oferta powinna być podpisana przez osobę upoważniona do reprezentowania Wykonawcy

e)      Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

 

 

Kryteria oceny złożonych ofert:

 

Cena                                                                           80%

Termin realizacji                                                          5%

Czas reakcji serwisu                                                  10%

Okres gwarancji                                                          5%

            

Kryterium oceny ofert

1)      Cena brutto oferty - 80% - maksymalna ilość punktów - 80

Metodyka wyliczenia punktów za kryterium:

                                cena ważnej najtańszej oferty

Liczba punktów =  ------------------------------------------ * 80% *100

                                 cena ważnej rozpatrywanej oferty

 

2)      Termin realizacji - 5% - maksymalna ilość punktów - 5

Metodyka wyliczenia punktów za kryterium:

                                najkrótszy termin realizacji ważnej oferty (dni robocze)

Liczba punktów =  ------------------------------------------------------ * 5%*100

                                 termin realizacji oferty rozpatrywanej (dni robocze)

 

3)    Czas reakcji serwisu     – 10% - maksymalna ilość punktów - 10

Metodyka wyliczenia punktów za kryterium:

                                najkrótszy czas realizacji ważnej oferty (godz.)

Liczba punktów =  ------------------------------------------------------ * 10%*100

                                 termin realizacji oferty rozpatrywanej (godz.)

 

4)    Okres gwarancji – 5% - maksymalna ilość punktów - 5

Metodyka wyliczenia punktów za kryterium:

                               okres gwarancji oferty rozpatrywanej

Liczba punktów =  ------------------------------------------------------ 5%*100

                                najdłuższy okres gwarancji ważnej oferty  

 

Ocena końcowa = liczba punktów w kryterium „cena” + w kryterium „termin realizacji”, liczba punktów w kryterium „czas reakcji serwisu” + liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”. Łącznie badana oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

W przypadku uzyskania ofert w walucie innej niż PLN, do przeliczenia kursu przyjęty zostanie kurs sprzedaży NBP z dnia wystawienia oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert: częściowych, wariantowych oraz przygotowanych niezgodnie z zapytaniem ofertowym i ofertą konkursową (załącznik nr 1).

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym oferentem.

 

Do udziału w postępowaniu zaproszeni są wykonawcy którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

 

Termin ważności oferty:  minimum 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert

 

Ofertę należy przesłać do dnia 29.06 2017 r.,

- na adres pocztowy,Winda Warszawa Sp. zo.o. 02-785 Warszawa ul.Surowieckiego 12 z dopiskiem „WINDA” 3.3  (liczy się data wpływu),

- na adres e-mailowy: akatner@ winda.com.pl w tytule wpisując ”WINDA”3.3  (liczy się data wpływu),

Decyzja o wyborze oferenta zapadnie w dniu 03.07.2017 o godz.10

Wszelkie pytania zawiązane z niniejszym zapytaniem należy kierować na adres e-mail: akatner@winda.com.pl, w tytule wpisując: „WINDA” 3.3.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny. Zamawiający umieści na stronie internetowej www.winda.com.pl informację o wyborze Wykonawcy.

 

 


W dniu 20.07.2017 dokonano oceny ofert na dostawę maszyn:

  • laserowo-wykrawarki,
  • gilotyny,
  • krawędziarki.

Jako najkorzystniejsza wybrano ofertę firmy Prima Power Sp. z o. o., która uzyskała największą ilość punktów - wśród ofert ważnych - zgodnie z kryteriami oceny ofert.

 

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1- formularz ofertowy

 

Złóż zapytanie