Przejdź do treści
Strefa
Klienta

Dźwigi osobowe w budynkach zabytkowych

Submitted by AdminWindy on pt., 02/23/2018 - 08:17
Konferencja “Realizacja inwestycji budowlanych w obiektach zabytkowych” odbyła się 22 lutego 2018 r. w Warszawie, Hotel Lord, Al. Krakowska 218. Podczas wystąpienia omówiliśmy najważniejsze zagadnienia związane z dźwigami osobowymi i przedstawiliśmy praktyczne rozwiązania, które do tej pory udało nam się zrealizować we współpracy z Konserwatorami zabytków, Architektami i Zarządcami Nieruchomości w budynkach zabytkowych oraz w obiektach leżących w strefie konserwatorskiej.
 
 
 

 

Dźwigi jako zabytek techniki

Praktyka przy remontach dźwigów zabytkowych

 • Kluczowe elementu dźwig u muszą pozostać w niezmienionej formie.
 • Zaleca się wykonanie ich remontu, np. naprawy powłok malarskich i lakierniczych.
 • Dopuszczalne są nieinwazyjne zmiany elementów wpływających na bezpieczeństwo, w tym systemy sterowe, ryglowania itp.
 • Zmiany tego typu nie muszą oznaczać utylizacji wymienionych podzespołów, gdyż mogą one stanowić element zabytkowego wyglądu dźwigu.

Przykład:

 • Stare sterowanie będzie musiało pozostać dalej w maszynowni w formie eksponatu, przy jednoczesnym montażu nowej aparatury sterowej mikroprocesorowej.
 • Całość prac wymaga od Wykonawcy połączenia nowoczesnego osprzęt z przestarzałymi podzespołami, które dzieli przepaść technologiczna.
 • Pozostawione sprawne elementy należy zwykle poddać regeneracji (uszczelnienia, przezwojenia, przetoczenia, regulacje itp.)

 

Wymagania normatywne i zalecenia UDT nie ograniczają się tylko do dźwigu.

 1. Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy uzgodnić zakres modernizacji z UDT, bazując na zaleceniach Konserwatora Zabytków.
 2. Kluczowa zasada: Każda modernizacja poprawiająca poziom bezpieczeństwa jest do przyjęcia pod warunkiem jednoczesnego uwzględnienia zaleceń inspektora UDT.
 3. Zwraca się uwagę nie tylko na urządzenie,ale i m.in. na obudowę szybu, strefy bezpieczeństwa pracy konserwat ora czy normatywne dojścia do maszynowni.

Przykład:

 • Obudowa wykonana z siatki lub ze szkła kryształowego jest istotnym elementem bezpieczeństwa pracy dźwigu i wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających przed przedostaniem się przedmiotów obcych do szybu.

 

Obiekty zabytkowe z windą bez znamion zabytkowości

Krok podstawowy - uzyskanie zaleceń konserwatorskich

 • Z reguły nie wpływają na planowane przedsięwzięcie i ograniczają się do np. kolorystyki drzwi szybowych.
 • Może się jednak zdarzyć sytuacja, gdzie Konserwator Zabytków wymagać będzie w dużym stopniu odtworzenia urządzenia z okresu np. międzywojennego.
 • Czasami elementem zabytkowym może być tylko część podzespołów, np. drzwi, kabina lub obudowa szybu dźwigowego.

 

Alternatywa – modernizacje częściowe

Wykonanie przemyślanych modernizacji etapowych, może przynieść ostatecznie zadowalający efekt i rozłożyć finansowanie inwestycji na kilka lat.

Obowiązkiem Właściciela jest uzgodnienie zakresu modernizacji z Urzędem Dozoru Technicznego (najlepiej przy współpracy z późniejszym Wykonawcą prac lub Inspektorem Dźwigowym).

 

Modernizacje i procedury urzędowe

 1. Budynki zabytkowe - wymagają przeprowadzenia procedury pozwolenia na budowę z uwzględnieniem zaleceń i zgody Konserwatora Zabytków zgodnie z m.in. art. 29 ust. 4 Prawa budowlanego.
 2. Budynki leżące w obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają przeprowadzenia procedury zgłoszenia z uwzględnieniem pozwolenia Konserwatora Zabytków zgodnie z m.in. art. 29 ust. 4 Prawa budowlanego.
 3. Budynki niepowiązane z Konserwatorem Zabytków -  typowa modernizacja częściowa w przypadku braku ingerencji w konstrukcję budynku, nie wymaga nawet zgłoszenia (jedynie zgoda UDT). Przy tradycyjnej wymianie urządzenia lub tzw. pełnej modernizacji z reguły należy prace zgłosić np. w tradycyjnej formie opisowej.

 

Dobudowy szybów windowych do budynków zabytkowych

Etap I – głęboka analiza

 1. Zabezpieczenie środków finansowych na realizację przedsięwzięcia.
 2. Uzyskanie niezbędnych decyzji.
 3. Wyłonienie potencjalnego Wykonawcy robót budowlanych oraz Dostawcy dźwigu.
 4. Wykonanie projektu budowlanego przez Wykonawcę, architekta wykonującego koncepcję lub polecaną pracownię projektową.
 5. Wystąpienie o ewentualne zalecenia konserwatorskie.
 6. Wykonanie koncepcji wskazującej możliwości wykonawcze, technologię i zakres prac przyszłemu Wykonawcy z uwzględnieniem wykonania odkrywek oraz kosztorysu inwestorskiego (przez doświadczonego architekta wykonującego już podobne realizacje).
 

Etap II – realizacja prac

 1. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i weryfikacja przydziału mocy.
 2. Przygotowanie frontu robót i placu budowy z uwzględnieniem konieczności wykonywania prac przy dodatnich temperaturach.
 3. Wykonanie prac poniżej terenu ziemi (przesunięcia kolidujących instalacji, wykonanie podszybia i ewentualnych wzmocnień).
 4. Dobudowa szybu i adaptacje budowlane obiektu.
 5. Montaż dźwigu.

 

Procedura pozwolenia na budowę

Kierownik budowy – wymagane z uprawnienia budowlane, a ponadto odbyły co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych lub posiada zaświadczenie do nadzoru prac w obiektach zabytkowych.

Terminy realizacji (przy procedurze pozwolenia na budowę):

 1. Inwentaryzacja i przygotowanie rysunków: do 10 dni
 2. Zalecenia konserwatorskie: nie ma terminu. Jeżeli Urząd nie jest obłożony bieżącymi sprawami to 2-4 tygodnie, skrajnie nawet 2-3 miesiące.
 3. Projekty budowlane do konserwatora: do 30 dni z jednoczesnymi uzgodnieniami zakresu w UDT.
 4. Uzyskanie decyzji konserwatora zabytków: do 30 dni
 5. Przygotowanie projektów do wniosku o pozwolenie na budowę: do 7 dni
 6. Uzyskanie pozwolenia na budowę: do 65 dni.
 
 
 
 
 
Złóż zapytanie