Przejdź do treści
Strefa
Klienta

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych Klientów lub Wykonawców lub Zleceniobiorców jest WINDA-WARSZAWA sp. z o. o., adres: ul. Surowieckiego 12, 02-784 Warszawa;
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@winda.com.pl;
  3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na p[odstawie zgłoszeń w celu prawidłowej działalności przedsiębiorstwa;
  4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, Z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrzny audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych);
  5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy,. że:

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. do 10 lat.
  2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencja niepodania danych będzie niepodjęcie działań dążących do realizacji usługi.
  4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
Złóż zapytanie